+905325266588
bilgi@tezmerkezim.net

Kaynakça nedir kaynakça nasıl yazılır örneklerle APA, MLA [güncel]

Kaynakça nasıl yazılır kaynakça nedir

Kaynakça nasıl yazılır, kaynakçada nasıl gösterilir sorusunu tez yazıp da araştırmayan kimse neredeyse yoktur. Bu makaleyi okuduğunuzda siz de yazımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Kaynakça nedir: Tezi yazarken yararlanılan eserlerin listesine denir.

Tez yazarken kaynakçanın nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenmeniz gerekir. Aksi takdirde, sonunda ayrıca düzenleme yapmak zorunda kalırsınız.

Kaynakça nasıl yazılır, atıflar kaynakçada nasıl gösterilir

Hazırladığımız tezde ya da projede yer verdiğimiz tüm kaynakların yer aldığı listeye kaynakça denir. Hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tezde yararlandığımız tüm kaynaklara yer verilmesidir.  Bunun aksi de geçerlidir; kaynakçada gösterilen her kaynağa metin içinde atıf yapılmış olması zorunludur. Genelde alfabetik olarak düzenlenir. Bu okuyucu açısından kolaylık sağlar.

Alfabetik düzen okuyucunun kaynağa ulaşmayı kolaylaştırır. Pek çok kaynak gösterme şekli vardır. Turabian, Chicago, IEEE, MLA, APA. Ancak bunlardan MLA ve APA en çok kullanılan kaynak gösterme şekillerine örnek verilebilir.

[safir_descriptionbox color=”mavi” header=”Kaynakça düzenlemesi yapılır” content=”Kaynakça düzenlemesi yaptırmak istiyorum, kaynakça kontrolüne ihtiyacım var diyorsanız arayın” icon=”iletisim” bg=”question”]

En çok kullanılanlar APA formatı ile MLA formatıdır. Birbirlerinden farklı özellikleri vardır. Üniversitenizin tez yazım kılavuzunda hangisine göre hazırlayacağınız yazabilir. Ayrıca tez danışmanınızdan da bilgi alabilirsiniz. APA formatı genelde sosyal bilimlerde kullanılmaktadır. MLA formatı ise felsefe, müzik, tiyatro gibi alanlarda kullanılır.

Kaynakça hazırlama dokümanlarını inceleyebilirsiniz

  • Tezde Kaynak Gösterme indirin
  • Atıf nasıl yapılır  örnek inceleme
  • Tez için Apa yöntemi kaynak gösterme nedir.  Tıklayın
  • MLA yöntemine göre nasıl hazırlanır, MLA yöntemi için tıklayın
  • Gösterimi (Referanslar)  inceleyin
  • kaynakca hazırlama ile ilgili sunum indirin
  • KAYNAK GÖSTERME VE detaylı anlatım inceleyin
  • Kaynak Nasıl Gösterilir sunum tıklayın
  • ALINTILAMA KAYNAK GÖSTERMEDE  DETAYLAR  indirin
  • Karşılaştırmalı APA MLA örnekleri indirin

Yukarıdaki dosyaları iyice incelediğinizde siz de kaynakça gösterimi ile ilgili yaşadığınız sorunları halletmiş olacaksınız. Kaynakça düzenlemesi nasıl yapılır yazısını mutlaka okuyun.

Örneklerle kaynakça nasıl yazılır

A. APA ya göre kaynakça gösterme

Sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan bu yöntem, diğer kaynak gösterme yöntemlerinden bazı farklılıklar taşımakta, yazar soyadlarını ve yayın yılını öne çıkarmaktadır.

I. Metin İçinde Eserlere Atıf Nasıl yapılır

APA yönteminde metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı (ya da yazarların soyadları), yapıtın yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfanın numarası (ya da sayfaların numaraları) belirtilir. Aşağıda hangi durumlarda, nasıl kaynak gösterileceği örneklerle anlatılmaktadır.

1. Tek yazarlı eser kaynakçada nasıl gösterilir

Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Yapıtta “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (Moran, 1994, s. 36) denmesine rağmen…

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:

Berna Moran (1994), “gerçekçiliği bazıları daha çok yöntem bakımından benimsemiştir, bazıları ise konu bakımından” (s. 36) diyerek “gerçekçilik” kavramının farklı anlamlarına dikkat çeker.

2. İki ya da daha fazla yazarlı eser kaynakçada nasıl gösterilir

İki yazarı olan yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir. Örneğin, şöyle yazılır: (Taner ve Bezirci, 1983, s. 86).

3. Yazarın aynı yıl yayımlanan eserleri

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: Örneğin, şöyle yazılır: (Memet Fuat, 2000a); (Memet Fuat, 2000b). Bunlardan ilki, kaynakçada yer alan İkinci Yeni adlı kitaba, ikincisi ise Orhan Veli kitabına gönderme yapar.

4. Yazarı belli olmayan eser kaynakçada nasıl gösterilir

Yapıtın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir:

Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi…
College Cost Book’ta (1983) belirtildiği gibi…

5. Aynı soyada sahip yazarlar

Eğer aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa yapıtların yayın yılları farklı olsa bile, cumle içinde yazarların adları da belirtilmelidir.

Örneğin, şöyle yazılır: Jale Parla (1989); Taha Parla (1993).

6. İki veya daha fazla eser kaynakçada nasıl gösterilir

İki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa alıntı yapılan yapıtların yazarlarının soyadları, alfabeye göre sıralanır.

Örneğin, şöyle yazılır: (Feigenbaum ve McCurduck, 1983; Roszak, 1989, 1991).

7. Bireysel görüşme

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.

Örneğin, şöyle belirtilir: (Vüs’at O. Bener, kişisel görüşme, Aralık 2001).

8. Alıntılayan veya aktaran kaynak nasıl gösterilir

Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır, ama bazı güçlükler nedeniyle ulaşılamamışsa, göndermede alıntılanan ya da aktarılan kaynak belirtilir.

Örneğin, şöyle yazılır: (alıntılayan Gürbilek, 2004, s. 115); (aktaran Johnson, 2007b, ss. 37-38). Alıntılanan ya da aktarılan yapıttaki kaynak bilgilerine yer verilmez.

II.  Kaynakça nasıl hazırlanır

Metinde alıntı yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” başlıklı yeni bir sayfada gösterilir. Bu bölümde, çalışmada kullanılan bütün kaynaklar doğru ve tam olarak listelenir. Metinde gönderme yapılmayan kaynaklara “Kaynakça”da yer verilmez. Bizzat görülmeyen ve yararlanılmayan kaynaklar “Kaynakça”ya alınmaz. Böyle bir uygulama “çalıntı” sayılır.

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa yapıt adı esas alınır. Bir yazarın birden çok yapıtı kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa yapıt adlarının alfabetik sırasına göre “2008a”, “2008b” şeklinde sıralanır.

1. “Kitaplar” kaynakçada nasıl gösterilir

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

a. “Tek yazarlı ya da editörlü kitap” nasıl atıf yapılır

Gürbilek, N. (2004). Kör ayna, kayıp şark. İstanbul: Metis.
Kalpaklı, M. (Ed.). (1999). Osmanlı divan şiiri üzerine metinler. İstanbul: YKY

b. İki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap

Taner, R. ve Bezirci, A. (1997). Seçme romanlar. İstanbul: Evrensel.

c. Gözden geçirilmiş ya da genişletilmiş baskılar

Alpay, N. (2004). Türkçe sorunları kılavuzu (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). İstanbul: Metis.

ç. Yazarı belli olmayan kitaplar kaynakçada nasıl gösterilir

The 1995 NEA almanac of higher education. (1995). Washington DC: National Education Association.

d. İki ya da daha fazla ciltten oluşan kitaplar

Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir bakış (3 cilt). İstanbul: İletişim.

e. Çeviri kitaplar kaynakçada nasıl gösterilir

Bahtin, M. M. (2004). Dostoyevski poetikasının sorunları (C. Soydemir, Çev.) İstanbul: Metis.

f. Derlenmiş bir kitaptaki yazı

Karasu, B. (1997). İmge üretiminde roman hâlâ ilk sırada. Ne kitapsız ne kedisiz (ss. 13-22). İstanbul: Metis.

g. Derlemede yer alan bir yazı ya da bölüm

Irzık, S. (2004). Öznenin vefatından sonra kadın olarak okumak. Parla ve Irzık (Ed.), Kadınlar dile düşünce(ss. 35-56). İstanbul: İletişim.

ğ. Başvuru kitaplarındaki bölüm ya da yazı

Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet vakfı islâm ansiklopedisi (ss. 398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

2. Makaleler kaynakçada nasıl gösterilir

Dergilerde yer alan makalelere kaynakçada yer verirken sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Günlük, haftalık ya da aylık bir yayın kullanılmışsa parantezin içinde yıldan sonra gün ve ay belirtilir. İlk harften sonra makale adının tamamı normal stilde yazılır (eğik yazılmaz ya da tırnak içine alınmaz). Yayın bilgileri bölümünde derginin / yayının adı ve sayısı eğik olarak yazılır. Sayfa sayısı ise eğik yazılmaz.

Turan, G. (2005, Haziran). İkinci Yeni’den sonra olan biten ne? Varlık1173, 3-5.

3. Diğer Kaynaklar kaynakçada nasıl gösterilir

a. Film

Demirkubuz, Z. (Yönetmen). (2006). Yazgı [Film]. İstanbul: Mavi.

b. Elektronik kaynaklar kaynakçada nasıl gösterilir

Kaynakçada yazar, yayın tarihi, kaynağın adı ve derginin ya da yapıtın adı yer alır. Bu bilgilerden sonra elektronik kaynağın tipi (çevrimiçi, CD-ROM), cilt sayısı ve gerekli sayfa ya da varsa paragraf numarası yazılır. Eğer kaynağa internetten ulaşılabiliyorsa, adres ve erişim tarihi belirtilir.

Dr. Abel Scribe PhD. (2006, 3 Ekim). Dr. Abel Scribe’s guides to research writing and style. Erişim tarihi: 31 Ekim 2006, http://www.docstyles.com/index.htm

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?