Örnek tez şablonu word pdf

örnek tez şablonuÖrnek tez şablonu incelemek isteyen öğrenciler için yol göstermesi için eklemeyi uygun gördük. Tez hazırlamak isteyen öğrenciler fikir edinmek için şablon görmek isterler. Fakat arama yapsalar bile şablona denk gelmeyebilir. Bu yüzden bize çok talep gelince biz de örnek tez şablonu koymaya karar verdik.

Örnek formatları incelemek size fikir verecektir. Tez hazırlamaya başlayan öğrencilere iki önemli önerimiz var. Bunlardan birincisi tez örneklerini inceleyin. İkincisi de şablonu örneklerine bakın. Tez nasıl yazılır diye soran öğrencilerin bu iki ipucuna dikkat etmeleri gerekir.

Sitemizden tez şablonu alt başlıklarını bulabilirsiniz.

Örnek tez şablonu

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

[Anabilim / Anasanat Dalı]

[Bilim/Sanat Dalı]

[TEZİN / RAPORUN ADI]

[Öğrencinin Adı Soyadı]

[Tezin / Raporun Türü]

Ankara, [Yılı]

[TEZİN / RAPORUN ADI]

[Öğrencinin Adı Soyadı]

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

[Anabilim / Anasanat Dalı]

[Bilim/Sanat Dalı]

[Tezin / Raporun Türü]

Ankara, [Yılı]

KABUL VE ONAY

[Öğrencinin Adı Soyadı] tarafından hazırlanan “[Tezin/Raporun Adı]” başlıklı bu çalışma, [Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından  [Tezin/Raporun Türü] olarak kabul edilmiştir.

 

[ İ m z a ]

[Unvanı, Adı ve Soyadı] (Başkan)

 

[ İ m z a ]

[Unvanı, Adı ve Soyadı] (Danışman)

 

[ İ m z a ]

[Unvanı, Adı ve Soyadı] [(İkinci Danışman)]

 

[ İ m z a ]

[Unvanı, Adı ve Soyadı]

 

[ İ m z a ]

[Unvanı, Adı ve Soyadı]

 

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.
[Unvanı, Adı ve Soyadı]

Enstitü Müdürü
BİLDİRİM

 

Hazırladığım tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder, tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım:

 

 • Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir.

o     Tezim/Raporum sadece Hacettepe Üniversitesi yerleşkele­rinden erişime açılabilir.

o     Tezimin/Raporumun …… yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde, tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir.

[Jüri Tarihi]

[İmza]

 

[Öğrencinin Adı Soyadı]

 


ÖZET

[Yazarın SOYADI, Adı]. [Tezin/Raporun Adı], [Tezin/Raporun Türü], Ankara, [Yılı].

– – – – – –  – – – – –  – – – – – –  – – – – – –  – – – – –  – – – – –  – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – –  — – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – –

 

Örnek format

Anahtar Sözcükler

– – – – – – , – – – – – – , – – – – – – , – – – – – –  ,- – – – – – , – – – – – – , – – – – – –  ,- – – – – –  ,- – – – – –

ABSTRACT

[Yazarın SOYADI, Adı]. [Tezin/Raporun Adı], [Tezin/Raporun Türü], Ankara, [Yılı].

– – — – –  – – – – –  – – – – – –  – – – – – –  – – – – –  – – – – –  – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – –  — – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –

 

Keywords

– – – – – – , – – – – – – , – – – – – – , – – – – – –  ,- – – – – – , – – – – – – , – – – – – –  ,- – – – – –  ,- – – – – –

 Örnek format

İÇİNDEKİLER

 

KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i

BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii

TEŞEKKÜR (İsteğe Bağlı)……………………………………………………….iii

ÖZET………………………………………………………………………………..iv

ABSTRACT…………………………………………………………………………v

İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………vi

KISALTMALAR DİZİNİ (Varsa) …………………………………………………vii

TABLOLAR DİZİNİ (Varsa) ……………………………………………………..viii

ŞEKİLLER DİZİNİ (Varsa) ……………………………………………………….ix

ÖNSÖZ (İsteğe Bağlı) ……………………………………………………………x

 

GİRİŞ…………………………………………………………………………………1

1.BÖLÜM :SAYFA DÜZENİ ………………………………………………………1

            1.1.  Sayfaların Kullanımı…………………………………………………1

            1.2.  Kenar Boşlukları……………………………………………………..1

1.3. Sayfa Numaraları………………………………………………………1

1.4. Numaralandırma……………………………………………………….1

1.5. Yazı Tipi ve Boyutu……………………………………………………2

1.6. Satır Araları…………………………………………………………….2

1.7. Paragraflar……………………………………………………………..2

 

 Örnek  şablonu

 

 1. BÖLÜM : BÖLÜM BAŞLIKLARI………….……………………………………3

            2.1. Birinci Düzey Başlıklar……………………………………………….3

            2.2. İkinci Düzey  Başlıklar………………………………………………..3

            2.3. Üçüncü Dereceden Başlıklar………………………………………..3

2.4.  Üçüncü Dereceden Başlıklar……………………………………….3

 

 1. BÖLÜM: TEZİN/RAPORUN DÜZENLENMESİ………………………………4

3.1. Sayfaların Sıralanışı……………………………………………………4

3.1.1. Ön Kapak…………………………………………………………4

3.1.2. Boş Sayfa………………………………………………………..4

3.1.3. İç Kapak…………………………………………………………..4

3.1.4. Kabul ve Onay Sayfası………………………………………4

3.1.5.  Bildirim Sayfası ………………………………………………4

3.1.6. Adama Sayfası (İsteğe Bağlı) ………………………………4

3.1.7. Teşekkür Sayfası (İsteğe Bağlı) ……………………………4

3.1.8. Türkçe Özet Sayfası…………………………………………4

3.1.9. İngilizce Özet Sayfası (Abstract) ……………………………5

3.1.10. İçindekiler Dizini…………………………………………….5

3.1.11. Simgeler-Kısaltmalar Dizini………………………………..5

3.1.12. Çizelgeler Dizini…………………………………………….5

3..1.13. Şekiller Dizini……………………………………………….5

3.1.14. Önsöz (İsteğe Bağlı) ………………………………………5

3.1.15. Tezin/Raporun Metin Bölümü……………………………..5

3.1.16. Kaynakça……………………………………………………5

3.1.17. Ekler…………………………………………………………6

3.1.18. Özgeçmiş (İsteğe Bağlı) ………………………………….6

3.1.19. Boş Sayfa………………………………………………….6

3.1.20. Arka Kapak ……………………………………………….6

 

3.2. Tezin / Raporun Ciltlenmesi………………………………………6

            3.3. Yabancı Dilde Hazırlanan Tezler…………………………………6

            3.4. Alıntı Sistemi…………………………………………………………7

            3.5. Diğer Konular………………………………………………………..7

            3.6. Yürürlük………………………………………………………………7

            3.7. Yürütme………………………………………………………………7

Örnek tez formatı

SONUÇ (Tezlerde)………..………………………………………………………

KAYNAKÇA……………………………………………………………………….8

 

EK 1. Ekte yer alan belgenin adı………………………………………………..9

EK 2. Ekte yer alan ikinci belgenin adı…………………………………………10

ÖZGEÇMİŞ (İsteğe bağlı)

 

GİRİŞ

 

Bu bölüm tezin metin düzenlemesinin nasıl yapılacağına yönelik bir örnek niteliğindedir. Yönerge bilgileri, olması gereken araştırma raporu/tez düzeninde yazılmıştır.

 

 1. BÖLÜM

SAYFA DÜZENİ

 • Sayfaların Kullanılması: Kağıtların sadece tek yüzü kullanılmalıdır.

 

 • Kenar Boşlukları: Sayfaların sol kenarından 4 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm, sağ kenarından ise 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

 

 • Sayfa Numaraları: Sayfa numaraları parantez, çizgi vb. işaretler kullanılmadan kağıdın üst kenarından 1,5 cm aşağıya, yazı çerçevesinin sağ üst köşesine yazılmalıdır.

 

 • Numaralandırma: İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Girişe kadarki sayfalar küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii …) şeklinde, giriş bölümü ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4 …) şeklinde numaralandırılmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: İÇ KAPAK, KABUL VE ONAY SAYFASI İLE BİLDİRİM SAYFASINA NUMARA YAZILMAZ!! Ancak, Kabul ve Onay ile Bildirim sayfasına numara verilmiş kabul edilerek, arkalarından gelen sayfaya “iii” numarasıyla devam edilir. İçindekiler dizininde ise, sayfa üzerinde yazılmayan sayfa numaraları, Kabul ve Onay sayfası için “i”; Bildirim sayfası için “ii” olarak gösterilir.

 

 • Yazı Tipi ve Boyutu: Times New Roman ya da Arial tipinde 11-12 pt boyutlarında yazı karakteri kullanılmalıdır. Dipnotlarda, bloklanmış alıntılarda ve çizim ve tablolarda 9-11 pt boyutlarında yazı karakteri kullanılabilir.

 

 • Satır Araları: Metin içinde satır aralarında 1,5 satır (18 pt), dipnotlarda ya da bloklanmış alıntılarda 1 satır (12 pt) boşluk bırakılmalıdır.

 

 • Paragraflar: Başlıklar dahil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış hizalı olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı da soldan hizalanmalı, girinti yapılmamalıdır. Bloklanmış alıntılarda soldan ve sağdan 1 cm girinti yapılmalıdır.

 

 1. BÖLÜM

BÖLÜM BAŞLIKLARI

 

 • BİRİNCİ DÜZEY BAŞLIKLAR: Yani bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler büyük harfle, koyu ve 13-14 pt boyutlarında yazı karakteriyle yazılır, metin ortalanır.

 

 • İKİNCİ DÜZEY BAŞLIKLAR: Bütün sözcükler büyük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.

 

 • ÜÇÜNCÜ DÜZEY BAŞLIKLAR: Bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle ve koyu yazılır, sol kenardan hizalanır.

 

 • DÖRDÜNCÜ VE DAHA ALT DÜZEYLERDEKİ BAŞLIKLAR: Bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük yazılır, sol kenardan hizalanır.

 

Bütün başlıklar numaralandırılır ve başlıklardan önce 2 satır (24 pt), sonra 1,5 satır (18 pt) boşluk bırakılır.

ÖRNEK:

BİRİNCİ DÜZEY BAŞLIK

 • İKİNCİ DÜZEY BAŞLIK
 • Üçüncü Düzey Başlık

1.1.1.2. Dördüncü Ve Alt Düzey Başlık

 

 1. BÖLÜM

TEZİN/RAPORUN DÜZENLENMESİ

3.1. SAYFALARIN SIRALANIŞI

Tezin/Raporun bölüm ve sayfalarının sıralanması şu şekilde olmalıdır:

 

3.1.1. Ön Kapak: Ön kapak sırasıyla Logo, Üniversite, Enstitü ve Anabilim/Anasanat Dalı bloğu, Tezin/Raporun Başlığı, Adayın Adı ve Soyadı, Tezin/Raporun Türü, Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 1). Sayfanın sol ve sağ kenarlarında 3 cm, üst ve alt kenarlarında ise 2 cm boşluk bırakılır. En az 160 g/m2 ağırlıklı bristol kartona basılır. Logonun yüksekliği 10 mm olmalıdır. Bütün yazılar ortalanır. Başlık 14-18 pt, tamamı büyük harflerle ve koyu, diğer yazılar ise 12 pt ve normal olmalıdır. Tezin türü olarak Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi ya da Sanatta Yeterlik Tezi, raporun türü olarak ise Sanat Eseri Raporu ya da Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu yazılır.

3.1.2. Boş Sayfa: Tezi/Raporu ve cildi korumak amacıyla tezin/raporun basıldığı kağıttan boş bir sayfa eklenir. Bu boş sayfanın tezi ciltlettirirken basımdan sorumlu kişilerce yapılması sağlanmalıdır. Basım aşamasında ön kapak ve iç kapak arasına boş sayfa mutlaka ekletilmelidir.

3.1.3. İç Kapak: İç kapak sırasıyla Tezin/Raporun Başlığı, Adayın Adı ve Soyadı, Tezin/Raporun Türü, Üniversite, Enstitü ve Anabilim/Anasanat Dalı bloğu ile Basım Yeri ve Yılı bölümlerinden oluşur (Ek 2) ve tezin metin kısmında kullanılan yazı büyüklüğü ile yazılır ve 1 satır ara bırakılır. Tezin/raporun adı tümü büyük harflerle, sayfada yer alan diğer yazılar ise ilk harfleri büyük, ’64iğerleri küçük olarak yazılır.

3.1.4. Kabul ve Onay Sayfası

3.1.5. Bildirim Sayfası: Yapılan tezin orijinalliğini ifade eden ve kamuya açılma şekillerini düzenleyen sayfadır.

3.1.6. Adama Sayfası: Aday isterse tezini/raporunu istediği kişiye ya da kişilere adayabilir.

3.1.7. Teşekkür Sayfası: İstenirse teşekkür sayfası eklenebilir.

3.1.8. Türkçe Özet Sayfası: Özet sayfasında ortalanmış olarak koyu harflerle ÖZET başlığı kullanılır ve ilk satırda tezin/raporun künyesi belirtildikten sonra (Ek 5), tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem ve varılan sonuçlar açık ve öz olarak yazılmalıdır. Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Özet metnin altına “Anahtar Sözcükler” ifadesi yazılarak en çok 10 anahtar sözcük belirtilir. Örnek tez şablonu

3.1.9. İngilizce Özet Sayfası: Türkçe özet sayfası gibi hazırlanır, başlık olarak İngilizcede ABSTRACT sözcüğü kullanılır. “Anahtar Sözcükler” yerine ise “Key Words” ifadesi kullanılır. 2

3.1.10. İçindekiler Dizini: Tez/Rapor metninde yer alan bütün bölüm başlıkları ve Kaynakça (varsa Ekler) sayfası, İçindekiler Dizininde eksiksiz olarak gösterilmelidir.

3.1.11. Simgeler ve Kısaltmalar Dizini

3.1.12. Tablolar Dizini

Metin içinde Tablo 1. ‘den başlatılarak, bölüm farkı gözetilmeden numaralandırılır.

3.1.13. Şekiller Dizini

Metin içinde Şekil 1. ‘den başlatılarak, bölüm farkı gözetilmeden numaralandırılır.

3.1.14. Önsöz: Önsöz konulması isteğe bağlıdır. Ancak tez/rapor çalışması bir proje kapsamında hazırlanmışsa projenin ve ilgili kuruluşun adı bu bölümde belirtilmelidir.

3.1.15. Tezin/Raporun Metin Bölümü

3.1.16. Kaynakça: Yazar adlarından sonraki satırlar 1 cm girintili olarak yazılır.

3.1.17. Ekler: Her ek yeni bir sayfadan başlar ve Ek 1, Ek 2 … gibi numaralandırılır, başlık ortalanmış olarak yazılır.

3.1.18. Özgeçmiş Sayfası: İsteğe bağlıdır.

3.1.19. Boş Sayfa: Tezi/Raporu ve cildi korumak amacıyla tezin/raporun basıldığı kağıttan boş bir sayfa konulur.

3.1.20. Arka Kapak: Ön kapakla aynı özellikteki kartondan olmalı ve üzerinde hiçbir yazı bulunmamalıdır.

3.2. TEZİN/RAPORUN CİLTLENMESİ

Sırt yazısı: Tezin/Raporun sırtına yukarıdan aşağıya doğru okunacak biçimde, tezin/raporun adı, yazar adı, tezin/raporun kabul edildiği yıl yazılır (Ek 1). Cilt sırtına sığmaması halinde tezin/raporun adı uygun şekilde kısaltılabilir. Sırt yazısı dış kapakta kullanılan karakter boyutundan daha büyük olamaz. Tezin/raporun adı üst kenardan 2 cm boşluk bırakılarak sola hizalı olarak yazılır. Tarih ile alt kenar arasında da 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Diğer boşluklar eşit olarak düzenlenir. Örnek tez şablonu

3.3. YABANCI DİLDE HAZIRLANAN TEZLER

Başlıkların yazımında o dile ait yazım kurallarına uyulur. İstenirse, İngilizce Özet sayfasından sonra tezin yazıldığı dilde özet sayfası eklenebilir. Ön kapağın hazırlanmasında kullanılacak sözcüklerin İngilizce, Almanca ve Fransızca karşılıkları Ek 2’de gösterilmektedir.

3.4. ALINTI SİSTEMİ

Metin içinde kaynak gösterme ve kaynakların Kaynakçada düzenleniş biçimleri, APA ve MLA gibi uluslararası geçerliliğe sahip tutarlı bir sistem olması koşuluyla Anabilim/Anasanat Dalı tarafından belirlenir.

3.5. DİĞER KONULAR

Bu yönergede belirtilmeyen konularda Enstitü Yönetim Kurulunun kararlarına uyulur.

3.6. YÜRÜRLÜK

Bu yönerge 2004-2005 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren yürürlüğe girer.

3.7. YÜRÜTME

Bu yönerge Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.

KAYNAKÇA

“Kaynak yazımına ilişkin bilgi için bakınız: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme İlkeleri Hk. (17/05/2006 tarih ve 2006-102 sayı)”

Hacattepe Üniversitesi sitesinden alınmıştır.

Ek 1: Cilt Sırtı

 

[TEZİN/RAPORUN ADI]
[Öğrencinin Adı Soyadı]
[Yılı]
 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

[Anabilim/Anasanat Dalı] [Programı]

[TEZİN/RAPORUN ADI]

 

 

 

[Öğrencinin Adı Soyadı]

 

[Tezin/Raporun Türü]

Ankara, [Yılı]


Ek 2:

İNGİLİZCE, ALMANCA VE FRANSIZCA KARŞILIKLAR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Hacettepe University
Almanca Hacettepe Universität
Fransızca Universite dé Hacettep


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İngilizce Graduate School of Social Sciences
Almanca Institut für Sozialwissenschaften
Fransızca Institut des Sciences Sociales


YÜKSEK LİSANS TEZİ

İngilizce Master’s Thesis
Almanca Magisterarbeit
Fransızca Thèse de Maîtrise


DOKTORA TEZİ

İngilizce Ph. D. Dissertation
Almanca Inauguraldissertation
Fransızca Thèse de Doctorat


Ek 3: Orijinallik Raporu

Tezin Turnitin Programina Yüklenerek alınan Intihal Raporu (Print Screen Çıktısı) Bu kısımda Yer Alacak. (Program Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesinde kullanıma açıktır.)

Ek 4: Etik Kurul ya da Muafiyet İzni

Teze Yönelik http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/formlar.shtml Adresinden Erişilerek Doldurulan Etik Kurul Ya Da Muafiyet Raporlarından Hangisi Alındıysa Onun Tezin Bu Kısmına Eklenmesi Gerekmektedir. Örnek tez şablonu

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Eğitim Durumu
Lisans Öğrenimi :
Yüksek Lisans Öğrenimi :
Bildiği Yabancı Diller :
Bilimsel Faaliyetleri :
İş Deneyimi
Stajlar :
Projeler :
Çalıştığı Kurumlar :
İletişim
E-Posta Adresi :
Tarih : Jüri Tarihi


Tez hazırlama ile ilgili makaleyi okuyabilirsiniz.

Örnek tez şablonu

 • Örnek şablonu ile ilgili aramalar
  örneği word indir
  hacettepe sosyal bilimler tez yazım kılavuzu
  hacettepe üniversitesi ödev kapağı örneği
  örnekleri word dosyası
  içindekiler örneği
  örnek pdf
  hazır şablonu
  lisans örneği

İlgili Yazılar

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?