Tez incelemesi örneği

tez incelemesi örneğiTez hazırlama dönemine gelen lisans öğrencileri için tez incelemesi örneği oldukça önem taşır.   Tez örneğini inceleyerek öğrenciler tez nasıl yazılır, bunu anlamaya çalışır.

Doğrusunu söylemek gerekirse,  derslerde tez incelemesi örneği öğrencilere ödev olarak verilir. Tez incelemesi örneği sayesinde öğrenciler tez hazırlama, tez nasıl hazırlanır konularında bilgi sahibi olur.

Tez incelemesi örneği, tez yazan öğrencilere fikir vermesi açısından önem taşır. Tez örneğine bakarak tezin nasıl yazılacağı konusunda yardımcı olur. Bu yüzden tüm öğrencilerin tez yazmaya başlamadan önce tez incelemesi yapması lazım. Tez incelemesi örneğini iyice etüd ederek tezde neyin önemli olduğunu anlamaya çalışın.

Tez incelemesi örneği

TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
KAMU YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TEZ SUNUMU PROJESİ

Hazırlayan
İlker ZİLAN
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Doç. Dr. Tevfik ERDEM
Ankara
Ekim 2011

1. TEZİN KÜNYESİ:

Tezin adı : İlköğretim Okullarında Eğitim Teknolojisinin Öğrenci Başarısına Etkisi
Tezin yazarı : Durmuş Ali ARSLAN
Tez danışmanı : Doç. Dr. Türksel Kaya BENGSHİR
Enstitü : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Program : Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Yeri ve yılı : Ankara, 2006

2. TEZİN İŞLENİŞ PLANI

Tezin tamamı toplam 95 sayfa olup, üç bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş kısmı 2 sayfa, birinci bölümü 16 sayfa, ikinci bölümü 25 sayfa, üçüncü bölümü 29 sayfa olup, sonuç ve önerilerin yer aldığı kısım 2 sayfadan ibarettir.
“Problem Durumu ve Yöntem” başlıklı birinci bölümde tezin yöntemi hakkında bilgi verilmiş, bu bölümün birinci kısmında araştırmacıyı bu alanda çalışmaya sevk eden ana problemden, bu problemin çözümüne götürecek amaçlar ve alt amaçlardan bahsedilmiş, ayrıca tezdeki hipotezler, tezin önemi, araştırmadaki sayıltılar ve sınırlıklar bu kısımda açıklanmıştır. Tez incelemesi örneği yazısını okuyabilirsiniz.
Birinci bölümün ikinci kısmında ise araştırma izninin alınmasıyla başlayan ve verilerin toplanması ve analiz edilmesiyle sonuçlanan süreç açıklanmış; bu bağlamda araştırmada kullanılan yöntem, evren ve örneklem seçimi ve bu seçimde etkili olan unsurlar, örneklemin özellikleri, deney ve kontrol sınıflarının belirlenmesi ve bu sınıflarda yapılan çalışmalar açıklanmış, yapılan çalışmaların sonucunda öğrencilere uygulanan anketin içeriği ile güvenilirlik testleri sonuçlarına yer verilmiştir.
Tezin ikinci bölümüne “Kavramsal Çerçeve” başlığı verilmiş, bu bölümde kavramsal tanımlamalar yapılmış, bu kapsamda eğitim, teknoloji, eğitim teknolojisi, eğitim teknolojisinin tarihçesi ile öğrenci başarısı kavramı açıklanmıştır.  Tez incelemesi örneği
Üçüncü bölümün başlığı “Bulgular ve Yorum”dur. Bu bölümde deney ve kontrol sınıflarına uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır.
Son kısımda ise tezin sonucu ve araştırma ışığında geliştirilen öneriler yer almaktadır.

3. TEZDE ÖNE SÜRÜLEN ANA PROBLEM

Tezin birinci bölümünün birinci kısmında yer alan “Problem” başlığı altında tezin ana probleminin, örgün eğitim kurumlarından biri olan ilköğretim okullarında eğitim teknolojisinin öğrenci başarılarını artırıp artırmadığı olarak belirlendiği görülmüştür.

4. TEZİN AMACI

Tezin amacı ve hipotezlerine tezin birinci bölümünün birinci kısmında, “Amaç ve Hipotezler” adlı tek başlık altında yer verilmiştir.
Tezin amacı, ilköğretim okullarında kullanılan eğitim teknolojisinin öğrenci başarısını artırıp artırmadığını belirlemek olarak belirlenmiştir.

5. HİPOTEZLER

Tezde beş hipoteze yer verilmiştir. Bu hipotezler şu şekildedir:
Eğitim teknolojisi kullanılarak ders işlenen sınıf ile geleneksel yöntemlerle ders işlenen sınıf öğrencilerinin;
5.1. Karne notları arasında farklılık vardır.
5.2. Sevdikleri dersler arasında farklılık vardır.
5.3. Sosyal bilgiler dersine duydukları ilgi arasında farklılık vardır.
– Derste dikkatin odaklanması arasında farklılık vardır.
– Derste sıkılma dereceleri arasında farklılık vardır.
– Derste uyuma isteği arasında farklılık vardır.  Tez incelemesi örneği
5.4. Sosyal bilgiler dersini anlama-yorumlama düzeyleri arasında farlılıklar vardır.
– Konuların bütün boyutları ile anlaşılması arasında farklılık vardır.
– İşlenilen konularda neden-sonuç ilişkisi arasında farklılık vardır.
– İşlenen konularla ilgili yorum yapabilme düzeyleri arasında farklılık vardır.
5.5. Sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerini hatırlama düzeyleri arasında farklılık vardır.
– Öğrenilen konuların akılda kalma dereceleri arasında farklılık vardır.
– Öğrenilen konuların zihinde canlandırılmasında farklılık vardır.
– Öğrenilen konuların karıştırılma dereceleri arasında farklılık vardır.

6. TEZİN ÖNEMİ

Tezin önemi, eğitim teknolojisi ile öğrencilerin başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin yüksek lisans ve doktora programlarında pek ele alınmadığı; bu nedenle araştırmanın alana az da olsa bir katkı ve yeni bir bakış açısı getireceği şeklinde açıklanmıştır.

7. SAYILTILAR

Tezde;
– Sınıf mevcutları oluşturulurken okul yönetimleri tarafından başarı başarısızlık değerlendirmesine tabi tutulmadığı; sınıf mevcutlarının rastgele oluşturulduğu,
– Öğrencilerin anketleri kendilerinin okuyarak ve anlayarak doldurduğu ve düşüncelerini yansıttığı,
– Araştırma evrenindeki okullarda Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerinin öğrenci başarılarını ölçmede kullanılan değişkenlerden biri olan karne notlarının verilmesinde objektif davrandığı,
varsayılmıştır.

8. SINIRLILIKLAR

Tezde belirtilen sınırlılıklar şunlardır:
– Araştırma 2005-2006 öğretim yılının birinci döneminde Isparta ili Eğirdir ilçesindeki araştırma örneklemine dahil edilen üç ilköğretim okulu ile sınırlı tutulmuştur. Araştırma her üç okulun yedinci sınıfları ve bu sınıfların haftalık ders programında yer alan haftada üçer saatlik sosyal bilgiler dersi ile sınırlı tutulmuştur.
– Araştırmacı tarafından ileri sürülen hipotezlerin test edilmesinde kullanılan veri kaynakları araştırmacı tarafından geliştirilen ve deney ve kontrol sınıflarına eş zamanlı uygulanan anket ile sınırlı tutulmuştur.  Tez incelemesi örneği
– Araştırmada deney sınıflarında kullanılan eğitim teknolojileri tepegöz ve tepegöz eğitim seti, projeksiyon makinesi, teyp, televizyon, VCD/DVD, fotokopi makinesi, fotoğraf makinesi, bilgisayar, powerpoint sunularla sınırlı tutulmuştur.

9. YÖNTEM

Tezde alan araştırması yöntemi kullanılmış, örneklemde yer alan ilköğretim okullarının deney ve kontrol sınıfları rastgele yöntemle belirlenmiş, A şubeleri deney, B şubeleri kontrol sınıfı olarak belirlenmiştir.
Deney sınıflarında eğitim teknolojisi kullanılarak çalışmalar yapılmış, örneğin daha fazla duyu organına hitap etmesi açsısından dersler görsel ve işitsel unsurlar içeren powerpoint sunular vasıtası ile işlenmiş, öğrencilere film, çizgi film ve belgeseller izlettirilmiş, kontrol sınıflarında bu çalışmaların hiçbiri yapılmamıştır.
Tezde araştırmacının derslere hiçbir zaman girmediği, öğrencilere ders dışında çalışmalar yaptırılmadığı belirtilmiştir.
Araştırmacı tarafından geliştirilen anketlerin öğrencilere dönemin son sosyal bilgiler dersinde her sınıf için topluca uygulandığı belirtilmiştir.

10. EVREN VE ÖRNEKLEM

Tezde araştırma evreni olarak ilköğretim okulları belirlenmiş, örneklem olarak 2005-2006 öğretim yılının birinci döneminde Isparta ili Eğirdir ilçesinde Bilgi Teknolojisi Sınıfı bulunan üç ilköğretim okulunun 7-A ve 7-B sınıfları seçilmiştir.
Araştırmanın, adı geçen sınıfların Sosyal Bilgiler dersinde yapıldığı belirtilmiştir.
Örneklemin bu şekilde belirlenmesinin nedeni ile ilgili olarak; Isparta ilinin okul, derslik, öğretmen ve öğrenci sayısal verileri açısından Türkiye istatistiklerinin ortalamasına yakın değerler arz ettiği; Eğirdir ilçesinin ise adı geçen sayısal veriler açısından Isparta ilinin sayısal verilerinin ortalamasına yakın değerler ihtiva ettiği, böylece Türkiye çapında genelleme imkânının arttığı belirtilmiştir.
Araştırmanın, birisi ilçe merkezinde, birisi kırsal alanlardan kentsel alanlara göç etmiş ailelerin ikamet ettiği bölgede, bir diğeri ise kırsal alanlardan kentsel alanlara göç etmiş ailelerin ikamet ettiği bölgede olmak üzere ilçe içerisindeki değişik karakterli yerleşim yerlerinde yer alan 3 ilköğretim okulunda gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Araştırma örnekleminin 1 il, 1 ilçe, 3 ilköğretim okulu, 3 örneklem ve 3 kontrol sınıfı olmak üzere 6 sınıf, 3 öğretmen ve 143 öğrenciden oluştuğu belirtilmiştir.  Tez incelemesi örneği

11. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Araştırmacı tarafından ileri sürülen hipotezleri sınamak için deney ve kontrol sınıfı öğrencilerine anket uygulandığı belirtilmiştir.

12. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile Bağımsız t-Testi kullanıldığı belirtilmiştir.

13. SONUÇ

Yapılan araştırma kapsamında uygulanan anketlerle toplanan verilerin analizi sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.
13.1. İlköğretim okullarında, eğitim teknolojisi kullanılarak ders işlenen sınıf öğrencilerinin karne notlarının, geleneksel yöntemlerle ders işlenen sınıf öğrencilerinin karne notlarına nazaran yüksek olduğu istatistiksel olarak ortaya konmuştur.
13.2. İlköğretim okullarında, eğitim teknolojisi kullanılarak ders işlenen sınıf öğrencilerinin derse olan ilgilerinin, geleneksel yöntemlerle ders işlenen sınıf öğrencilerine göre daha fazla olduğu istatistiksel olarak ortaya konmuştur.
13.3. İlköğretim okullarında, eğitim teknolojisi kullanılarak ders işlenen sınıf öğrencilerinin dersi anlama-yorumlama yeteneğinin, geleneksel yöntemlerle ders işlenen sınıf öğrencilerine göre daha fazla olduğu istatistiksel olarak ortaya konmuştur.
13.4. İlköğretim okullarında, eğitim teknolojisi kullanılarak ders işlenen sınıf öğrencilerinin derste işlenen konuları hatırlama düzeylerinin, geleneksel yöntemlerle ders işlenen sınıf öğrencilerine göre daha fazla olduğu istatistiksel olarak ortaya konmuştur.
13.5. Araştırma sonucunda ilköğretim okullarında, eğitim teknolojisinin öğrencilerin dersi sevmesine katkı yaptığı sonucuna varılmıştır.
13.6. Öğrencilere uygulanan anketin, araştırmanın amacına hizmet ettiği varsayımına göre elde edilen bulgular ışığında ilköğretim okullarında eğitim teknolojisinin öğrenci başarısını artırdığı sonucuna varılmıştır.  Tez incelemesi örneği

14. ÖNERİLER

Tezde ulaşılan sonuçlardan yola çıkılarak dört adet öneri getirildiği görülmüştür.
Eğitim teknolojisinin karne notlarını arttırdığı sonucundan yola çıkılarak, derslerin eğitim teknolojisi teknikleri ile işlenmesinin karne notlarındaki başarıyı arttıracağı belirtilmiştir.
İlköğretim okullarında görsel ve işitsel araçların öğrencilerin dersteki dikkatlerinin dağılmasını engellediği sonucundan yola çıkılarak, derslerde görsel ve işitsel materyallerin daha fazla kullanılmasının önerildiği görülmüştür.
Öğrencilerin dersi anlamalarında eğitim teknolojisinin daha fazla duyu organına hitap etmesinin olduğu belirtilerek, dersin anlaşılması ve öğrenilen konularla ilgili yorum yapılabilmesi için derslerde görsel teknolojilerin yaygınlaştırılmasının önerildiği görülmüştür.
Eğitim teknolojisi kullanılan ders ortamında öğretmenlerin daha fazla duyu organına hitap edebildiği belirtilerek, kullanılan teknoloji ürünü materyallerin çeşitlendirilmesinin önerildiği görülmüştür.

Yukarıda görüldüğü gibi örnek tez incelemesi nasıl yapılır sorusuna cevap vermiş olacaksınız.

Tez hazırlama konusundaki makaleyi okuyabilirsiniz. Tez hazırlama

 • Tez incelemesi örneği ile ilgili aramalar
  tez incelemesi raporu
  tez inceleme örneği ödev
  tez inceleme ve değerlendirme formu
  tez analizi nasıl yapılır
  araştırma yöntemleri ödev örnekleri
  tez inceleme formu
  tez değerlendirme raporu örneği
  tez araştırma yöntemleri nelerdir
 • Tez incelemesi örneği

1 thought on “Tez incelemesi örneği”

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar

Tıklayın
1
Tıklayın
Akademik Danışmanınız
Üniversite Öğrencilerine Akademik destek verilir
Ödev
Proje
Tez
Tezsiz proje
Makale
İntihal raporu
İntihal Düşürme
Online Sınav Desteği
Merhaba Hoşgeldiniz

Bölümünüz Ve Talebiniz Nedir?